Experience the difference!

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là một trong những việc quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Bởi nhãn hiệu chính là tài sản đặc biệt quan trọng, là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức công ty, doanh nghiệp. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh thương mại ngày càng gia tăng, nhiều rủi ro và thách thức đặt ra với doanh nghiệp khi mà không ít đối tượng sẵn sàng lợi dụng, chiếm đoạt thương hiệu của doanh nghiệp khác. Vì vậy, việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền chính là cách để doanh nghiệp tự bảo vệ thương hiệu của mình và phát triển bền vững.

Bộ hộ thương hiệu

iColor là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ xây dựng thương hiệu và thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền. Sau hơn 14 năm xây dựng và phát triển, công ty đã hỗ trợ hàng nghìn khách hàng đăng ký và bảo vệ thành công nhãn hiệu tại Việt Nam.

___________________Quy trình dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa_________________

                          Bước 1 – Thẩm định hình thức: 1 tháng

  • Thời gian thông thường là 1 tháng, kể từ ngày nộp đơn và cấp quyền ưu tiên.
  • Xét duyệt đánh giá tính hợp lệ của đơn theo yêu cầu về mặt hình thức (kích cỡ, màu sắc, mẫu đơn, chủ thể đơn, lệ phí,…).

                         

Bước 2 – Công bố đơn hợp lệ: 2 tháng

  • Thời gian thông thường là 2 tháng, kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.
  • Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận hợp lệ sẽ được đăng công khai.
  • Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: thông tin chủ đơn vị và phạm vi danh mục hàng hóa dịch vụ đăng ký.

                            

Bước 3 – Thẩm định nội dung và cấp văn bằng: 12 – 16 tháng

  • Thời gian thông thường là 12 đến 16 tháng, kể từ ngày công bố đơn.
  • Cục thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp giấy chứng nhận.
  • Nội dung: tìm kiếm những nhãn hiệu đối chứng, nhãn hiệu tương đồng với nhãn hiệu đã đăng ký để làm căn cứ pháp lý cấp văn bằng hoặc từ chối cấp văn bằng.

Tổng thời gian xử lý và cấp phép từ 16-18 tháng. Nếu phải thẩm định lại, thời gian tăng thêm khoảng 4 tháng. Điều quan trọng trong quá trình thẩm định và cấp văn bằng, những doanh nghiệp hay cá nhân đăng ký sẽ được quyền ưu tiên sử dụng nhãn hiệu kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, còn quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục là các bước nhằm tạo sự minh bạch trong quá trình đăng ký quyền sở hữu trí tuệ nhằm giảm thiểu các tranh chấp pháp lý phát sinh.