TK logo FIT Khoa CNTT, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN