• Cung cấp hình ảnh minh hoạ
  • Tổ chức chụp hình sản phẩm
  • Thiết kế - trình bày
  • Email campaign