Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty Eterna
Lĩnh vực sản xuất
Bất động sản, tài chính
Khu vực
Hồ Chí Minh

Tổng Quan Dự Án:

Tập đoàn tài chính Eterna khởi đầu là một công ty quản lý tài sản tại Canada thành lập từ năm 1928, sau đó chuyển mình thành lập một tập đoàn tài chính quy mô, với nghiệp vụ quản lý tài sản và cung cấp các dịch vụ di trú toàn cầu cho các gia đình thịnh vượng.
Eterna hiện đang quản lý khối tài sản trị giá 2 tỷ đô. Cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu cụ thể của các khách hàng tư nhân và tổ chức bao gồm:
– Quản lý đầu tư
– Hoạch định tài chính và bất động sản
– An toàn tài chính và bảo hiểm
– Quỹ hưu trí và kế hoạch lương hưu
– Dịch vụ đại lý quỹ tương hỗ
– Dịch vụ ủy thác
– Di trú quốc tế