Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty VIPTAM
Lĩnh vực sản xuất
Nông nghiệp
Khu vực
Hà Nội
Năm
2019

Tầm nhìn

Viện Ứng dụng Công nghệ VIPTAM đặt mục tiêu trong 10 năm tới trở thành Viện khoa học ứng dụng hàng đầu quốc gia và trong khu vực.

Mục tiêu

Viện hướng tới xây dựng mô hình lấy 3 lĩnh vực Nông nghiệp – Năng lượng – Môi trường làm nền tảng cốt lõi để tham gia vào quá trình đưa đất nước vào hội nhập phát triển bền vững theo cả chiều rộng và chiều sâu. Viện Ứng dụng Công nghệ VIPTAM trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học trong nước và quốc tế. Viện cùng với nhà nông, nhà khoa học, nhà nước, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tham gia vào chương trình nhằm mang đến lợi ích kinh tế – xã hội.