Experience the difference!

Bộ nhận diện Trường Đại học Đà Lạt

Giới thiệu Trường Đại học Đà Lạt:

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Trường Đại học Đà Lạt hướng tới trở thành trường đại học mang tầm khu vực Đông Nam Á.

SỨ MỆNH

Trường Đại học Đà Lạt là một trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trình độ, loại hình; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

MỤC TIÊU

Đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHẤT LƯỢNG – SÁNG TẠO – TRÁCH NHIỆM

 

Bộ nhận diện Trường Đại học Đà Lạt

Bộ nhận diện Trường Đại học Đà Lạt

Bộ nhận diện Trường Đại học Đà Lạt

Bộ nhận diện Trường Đại học Đà Lạt

Bộ nhận diện Trường Đại học Đà Lạt

Bộ nhận diện Trường Đại học Đà Lạt