Cảm nhận giá trị khác biệt!

Khách hàng
Công ty cổ phần Health Việt Nam
Lĩnh vực
Y tế, chăm sóc sức khỏe
Khu vực
Hà Nội
Năm
2018

Health Việt Nam – Nền tảng Y tế vì người Việt

Health Việt Nam ứng dụng những thành tựu vĩ đại của cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối và tối ưu hóa mọi nguồn lực sẵn có của hệ thống Y tế; góp phần bảo vệ, chăm sóc và không ngừng nâng cao sức khoẻ người Việt.

Health Việt Nam liên tục đổi mới, hoàn thiện công cụ đánh giá năng lực, nền tảng kỹ thuật và công cụ can thiệp chuyên môn nghiệp vụ, làm cơ sở cho hoạt động lựa chọn, xây dựng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, chuyên nghiệp của Health Việt Nam.