Bảng giá Tên miền

Tư vấn lựa chọn, đặt tên để có một Tên miền tốt nhất
Giá & Thông tin các loại tên miền

 • Bảng Giá Tên Miền

 • SỐ LƯỢNG/THỜI LƯỢNG

 • Biểu giá

 • I. TÊN MIỀN CẤP 2 .VN
 • + Đăng ký tên miền
 • 01 tên
 • 350.000 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên/năm
 • 480.000 VNĐ
 • II. TÊN MIỀN CẤP 3 .VN
 • + Đăng ký tên miền: Com.vn, net.vn, biz.vn
 • 01 tên
 • 350.000 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm: Com.vn, net.vn, biz.vn
 • 01 tên/năm
 • 480.000 VNĐ
 • + Đăng ký tên miền: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn)
 • 01 tên
 • 200.000 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm: Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn)
 • 01 tên/năm
 • 200.000 VNĐ
 • + Đăng ký tên miền: Name.vn
 • 01 tên
 • 30.000 VNĐ
 • + Duy trì tên miền: Name.vn
 • 01 tên/năm
 • 30.000 VNĐ
 • III. TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên Register.com và Networksolutions.com
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên
 • 0 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên/năm
 • 500.000 VNĐ
 • IV. TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên OnlineNIC.com
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên
 • 0 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên/năm
 • 350.000 VNĐ
 • V. TÊN MIỀN CHÂU Á
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên
 • 0 VNĐ
 • + Duy trì tên miền 01 năm
 • 01 tên/năm
 • 480.000 VNĐ
 • VI. PHÍ CHUYỂN DNS
 • + Tên miền Việt Nam
 • 01 tên
 • 0 VNĐ